Paradigmskifte & förändring

Förändring kan ske på så många plan: omorganisation, verksamhetsutveckling, generationsskifte – eller paradigmskifte. Oavsett i vilken form och omfattning förändringen sker är det ofta bra med externt stöd och navigationshjälp. Många forskare och samhällsanalytiker menar också att vi lever i en tid som präglas av globalt omvälvande paradigmskifte. Allt fler observationer stämmer inte med de gamla förhållningssätten, system krackelerar och vi behöver utveckla vårt tänka och förhålla oss till omvärlden. Hela mänskligheten behöver hitta vägar att gemensamt öppna för det som vill växa fram.

 


Mångfald

Hur olika får man egentligen vara på en arbetsplats? Hur mycket likhet kan man kräva? Vad slags olikheter talar vi om egentligen? Hur kan vi bättre förstå och dra nytta av alla skilda erfarenheter? Och hur integrerar vi personligheter, avdelningar, linjeorganisationer, branscher, sektorer och samhällskluster – med vishet och medkänsla?
Mångfald är ett knepigt ord tycker vi. Det säger allt och inget. Allt säger det eftersom det kan innebära såväl ålder och etnicitet som personlighet och branschvana, såväl funktionsförmåga och sexuell läggning som arbetssätt och etiskt förhållningssätt. Inget säger det eftersom det osynliggör de normsystem, maktrelationer och strukturer vi skapar, liksom den överblick och urskiljning som kan och vill integrera och förena.

Organisationsutveckling

En organisation består av såväl individuella som kollektiva strukturer, såväl insida som utsida. Tänk dig ett våningshus, med lägenheter i fyra väderstreck. Att utveckla organisationen innebär såväl horisontella som vertikala insatser.Vertikalt behöver organisationen utvecklas genom att lyfta sin medvetenhet och mognad till nästa plan. Det är möjligt först när allt är stabiliserat horisontellt, på det befintliga våningsplanet, genom att varje lägenhet helas och läks: insida, utsida, individuellt och gemensamt. Vi bidrar med metoder, analys, stöd och förhållningssätt oavsett vilket våningsplan eller i vilket väderstreck du och din organisation befinner sig.


Värdegrund

Kittet i ett samarbete kan vara de viktiga kärnvärden som alla i gruppen är överens om och som man vill ska prägla samarbetet och verksamheten. Det är något som alla helhjärtat och ärligt står bakom och naturligt rättar in sig efter. En gemensam värdegrund kan vara medveten eller omedveten. Ju mer medveten den är desto tryggare blir klimatet och desto effektivare blir samarbetet. Med en medveten värdegrund kommer drivkraften inifrån och alla arbetar med glädje i samstämmighet. En värdegrund är inte något som kan snickras ihop av en konsult eller ledningsgrupp. Det är inte själva texten eller innehållet det handlar om, utan processen man gör tillsammans. Det är den som skapar samstämmigheten. Funktionen för en värdegrund förändras också när mognaden och medvetenheten skiftar hos individ och grupp. Etik förändras i nya paradigm.

Ledarutveckling

Vi erbjuder ledarutveckling för upplysningsorienterade, visionära ledare, baserad på tidlös vishet och transformativa metoder. Nyskapande ledarskap handlar inte bara om att skapa en stabil eller innovativ organisation. Det handlar om att fördjupa äktheten i ett sammanhang, det handlar om att odla själen i en hel region, på samma sätt som vi odlar vår personliga själ. Ledarutveckling på denna nivå kräver aktörer som har tillräckligt med mod att utforska sina egna djup också. Är du den sortens ledare som är beredd att tillåta omvandlande transformation och utforskning av såväl yttre som inre regioner?


Beslutsmodeller

lalalal