Paradigmskifte & förändring
Förändring kan ske på så många plan: omorganisation, verksamhetsutveckling, generationsskifte – eller paradigmskifte. Oavsett i vilken form och omfattning förändringen sker är det ofta bra med externt stöd och navigationshjälp. Många forskare och samhällsanalytiker menar också att vi lever i en tid som präglas av globalt omvälvande paradigmskifte. Allt fler observationer stämmer inte med de gamla förhållningssätten, system krackelerar och vi behöver utveckla vårt tänka och förhålla oss till omvärlden. Hela mänskligheten behöver hitta vägar att gemensamt öppna för det som vill växa fram.

Mångfald
Hur olika får man egentligen vara på en arbetsplats? Hur mycket likhet kan man kräva? Vad slags olikheter talar vi om egentligen? Hur kan vi bättre förstå och dra nytta av alla skilda erfarenheter? Och hur integrerar vi personligheter, avdelningar, linjeorganisationer, branscher, sektorer och samhällskluster – med vishet och medkänsla?
Mångfald är ett knepigt ord tycker vi. Det säger allt och inget. Allt säger det eftersom det kan innebära såväl ålder och etnicitet som personlighet och branschvana, såväl funktionsförmåga och sexuell läggning som arbetssätt och etiskt förhållningssätt. Inget säger det eftersom det osynliggör de normsystem, maktrelationer och strukturer vi skapar, liksom den överblick och urskiljning som kan och vill integrera och förena.

 

Enskild vägledning
Ibland behöver vi en stämgaffel – ett slags vägledande grundton. Det kan handla om stora såväl som små frågor, om personligt existentiella livsfrågor eller stora samhällsrelaterade etiska dilemman, det kan handla om relationer och tillit eller kanske det som kallas ”besvärliga samtal”. Det kan handla om urskiljning och navigering i svåra terränger eller om de finmaskiga specialfallen som hamnar mitt emellan diskriminering, mobbing och kränkande särbehandling, det kan handla om beroende av droger och alkohol eller om ohälsosamma vanor, det kan handla om tveksamma affärsidéer eller slirande miljöansvar, om konflikter eller svårhanterliga relationer på jobbet. Det kan också handla om motstridiga kulturmönster i grupper och organisationer eller om hela organisationers oförmåga att bygga ett mer aktivt samhällsansvar.
Oavsett vad det är du grubblar över kan det vara en bra investering av din tid att unna dig lite etisk rådgivning, som skapar klarhet kring konsekvenser och värderingar för dig och dina sammanhang.
Det behöver förstås inte vara fråga om problem, utan det kan lika gärna handla om något positivt som du vill utveckla eller integrera. Välkommen att boka ett kostnadsfritt orienterande samtal om vad som behövs i just ditt specifika sammanhang. 

Organisationsutveckling
En organisation består av såväl individuella som kollektiva strukturer, såväl insida som utsida. Tänk dig ett våningshus, med lägenheter i fyra väderstreck. Att utveckla organisationen innebär såväl horisontella som vertikala insatser.Vertikalt behöver organisationen utvecklas genom att lyfta sin medvetenhet och mognad till nästa plan. Det är möjligt först när allt är stabiliserat horisontellt, på det befintliga våningsplanet, genom att varje lägenhet helas och läks: insida, utsida, individuellt och gemensamt. Vi bidrar med metoder, analys, stöd och förhållningssätt oavsett vilket våningsplan eller i vilket väderstreck du och din organisation befinner sig.

Värdegrund
Kittet i ett samarbete kan vara de viktiga kärnvärden som alla i gruppen är överens om och som man vill ska prägla samarbetet och verksamheten. Det är något som alla helhjärtat och ärligt står bakom och naturligt rättar in sig efter. En gemensam värdegrund kan vara medveten eller omedveten. Ju mer medveten den är desto tryggare blir klimatet och desto effektivare blir samarbetet. Med en medveten värdegrund kommer drivkraften inifrån och alla arbetar med glädje i samstämmighet. En värdegrund är inte något som kan snickras ihop av en konsult eller ledningsgrupp. Det är inte själva texten eller innehållet det handlar om, utan processen man gör tillsammans. Det är den som skapar samstämmigheten. Funktionen för en värdegrund förändras också när mognaden och medvetenheten skiftar hos individ och grupp. Etik förändras i nya paradigm.

Tillit & samverkan
Alla vill ju känna sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta – även på jobbet. Och varför skulle vi nöja oss med mindre? När vi mår väl går samarbetet smidigt och när arbetet går smidigt mår vi ännu bättre. Därför är det viktigt att odla metoder och insikter, som hjälper oss att förstå oss själva och varandra på ett djupare och mer hållbart sätt. På så vis kan alla tillsammans skapa en miljö där öppenhet och tillit råder. I våra insatser kring tillit och samverkan ingår praktiska färdigheter för tillit och öppenhet, såväl som fördjupande självinsikt, medvetna val och personligt ansvar.
Vi arbetar med många olika forskningsbaserade förhållningssätt, metoder och analysmodeller. Allt vi gör går också att mäta för att det ska gå att fokusera på det som behövs, se resultat och göra framsteg.
När ni kommit en bit på vägen rekommenderar vi också att öva eller stärka ert medskapande ledarskap och, där det passar, initiera olika former av självorganisering.

 

Ledarutveckling
Vi erbjuder ledarutveckling för upplysningsorienterade, visionära ledare, baserad på tidlös vishet och transformativa metoder. Nyskapande ledarskap handlar inte bara om att skapa en stabil eller innovativ organisation. Det handlar om att fördjupa äktheten i ett sammanhang, det handlar om att odla själen i en hel region, på samma sätt som vi odlar vår personliga själ. Ledarutveckling på denna nivå kräver aktörer som har tillräckligt med mod att utforska sina egna djup också. Är du den sortens ledare som är beredd att tillåta omvandlande transformation och utforskning av såväl yttre som inre regioner?

Beslutsmodeller
Beslut berör så många så mycket. Alla är vi någon gång involverade i beslutsfattande, individuella och gemensamma. Även ett individuellt beslut påverkar andra. I gemensamma beslut påverka ännu fler ännu mer. Många mår väl av lite individuellt stöd och metodik för att se vägen klarare. Andra vill ha hjälp med samsyn kring beslut som kanske riskerar att bli otydliga och diffusa, verkningslösa, motarbetade eller inte efterföljda.
Ibland handlar det mer om få ordning på de beslutsmodeller som redan finns. En beslutsprocess aktiverar många olika variabler av inflytande och delaktighet, medvetenhet och konsekvensanalys, tillit och samverkan, ledarskap och styrning, mångfald och perspektiv osv. Det gör att de kan användas som ”fordon” för en utvecklingsprocess. Det kan vara en god idé att fästa t ex en förändringsprocess på just beslutsprocesserna, som ett slags röd tråd.

 

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling innefattar inte enbart miljö, CSR eller gröna kvartalsrapporter. Det räcker inte med ekonomi, ekologi och sociala faktorer. Det finns mer – oerhört mycket mer. Vi utvecklar system som bygger på GNH, Gross National Happiness som är Bhutans sätt att mäta och upprätthålla välstånd utifrån nio olika dimensioner: ekologi, levnadsstandard, lärande, ledarskap, delaktighet, mångfald, hälsa, inre välbefinnande och tidsanvändning. Vi berättar gärna mer och ger konkreta exempel från arbetslivet.

Kvalitetsledning
Kvalitetsledning är inte bara standarder och certifieringar. Det kan också byggas om till organisationens nervsystem, ett mysel som förser hela sammanhanget med ett gemensamt mindset. Är ni i färd med att göra en certifiering eller har ni regelbundna processer av det slaget? Passa på att göra något av det och upplev hur mycket enklare allt kan bli.